SENARAI PANDUAN PENGURUSAN REKOD

MUAT TURUN PANDUAN PENGURUSAN REKOD

JADUAL PELUPUSAN REKOD (Urusan Fungsian 2020)

ARAHAN AMALAN KP

PANDUAN PENGURUSAN REKOD SEKTOR AWAM 2017

ARAHAN AMALAN KP

AKTA 629 – AKTA ARKIB NEGARA 2003

ARAHAN AMALAN KP

MANUAL PENGGUNAAN KLASIFIKASI FAIL JKSM

ARAHAN AMALAN KP

PANDUAN PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN FAIL

ARAHAN AMALAN KP

TATACARA PENGURUSAN BILIK FAIL DAN BILIK REKOD JKSM

ARAHAN AMALAN KP

PANDUAN PENGENDALIAN FAIL

ARAHAN AMALAN KP

MANUAL PELUPUSAN REKOD FUNGSIAN-ARAHAN AMALAN NO.13 TAHUN 2006

ARAHAN AMALAN KP

KITS PERUNDANGAN DALAM PENGURUSAN REKOD

ARAHAN AMALAN KP

AKTA ARKIB NEGARA 2003 (akta 629)

ARAHAN AMALAN KP

MALAYSIAN STANDARD 2223-1- 2009

ARAHAN AMALAN KP

MALAYSIAN STANDARD 2223-2- 2015

ARAHAN AMALAN KP

AKTA RAHSIA RASMI 1972-Akta88

ARAHAN AMALAN KP

SURAT PEKELILING AM. BIL. 1 TAHUN 2013 - PENYERAGAMAN FORMAT KEPALA SURAT BAGI KEMENTERIAN, JABATAN, AGENSI PERSEKUTUAN

ARAHAN AMALAN KP

PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 5 TAHUN 2007 (PANDUAN PENGURUSAN PEJABAT - BAB VI, VII, VIII)

ARAHAN AMALAN KP

SURAT PEKELILING AM BIL 1-2003 (PENGUMPULAN DAN PEMELIHARAAN SURAT-SURAT PERSENDIRIAN PENJAWAT-PENJAWAT TINGGI KERAJAAN DI ARKIB NEGARA MALAYSIA)

ARAHAN AMALAN KP

SURAT PEKELILING AM BIL 1-1970 - MENGADAKAN SUATU KUMPULAN LAPORAN-LAPORAN RASMI DI ARKIB NEGARA

ARAHAN AMALAN KP
GARIS PANDUAN PENGELASAN DAN PENGELASAN SEMULA MENGIKUT AKTA RAHSIA RASMI 1972 DAN SURAT PEKELILING AM BIL. 2 TAHUN 1987 ARAHAN AMALAN KP

ARAHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 2007, BAB IV- PENGURUSAN REKOD ELEKTRONIK

ARAHAN AMALAN KP

GARIS PANDUAN KAWALAN DAN PERATURAN KESELAMATAN MEMINDAH FAIL-FAIL, DOKUMEN-DOKUMEN, MAKLUMAT-MAKLUMAT DAN BAHAN-BAHAN TERPERINGKAT

ARAHAN AMALAN KP