PELANGGAN YANG INGIN MENDAFTARKAN KES DI MAHKAMAH SYARIAH HENDAKLAH MEMASTIKAN PERKARA-PERKARA BERIKUT DIPATUHI :
 • Pastikan pelanggan adalah bermukim/bermastautin dalam bidang kuasa tempatan mahkamah masing-masing dikenalpasti melalui butiran-butiran berikut:

» Kad Pengenalan
» Resit Pengenalan Sementara
» Surat Pengesahan Qaryah (daripada Penghulu, Ketua Kampung, Pengerusi JKKK, Ketua Pemuda, Ketua Persatuan Penduduk di Taman Perumahan).

         (Pastikan semua butir-butir perlu bagi setiap Pendaftaran Kes Mal telah lengkap dan ditandatangani.)

 • Membayar wang/fee secara tunai seperti yang tetapkan.
 • Kes yang menggunakan khidmat peguam hendaklah disertakan dengan memorandum perlantikan peguam, wakalah, salinan sijil peguam syar’ie dan fee secukupnya.
 • Pemohon hendaklah menyatakan dengan jelas dan khusus peruntukan undang-undang yang mana yang ingin dituntut di Mahkamah.

  -“Contoh bagi kes fasakh disebabkan oleh suami telah cuai atau telah tidak mengadakan nafkah selama tempoh 3 bulan ialah Seksyen 53(1) (b) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003 “.

          -Tuntutan mut’ah ialah seksyen 58 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003.

PENGKLASIFIKASIAN KES-KES SAMAN DAN PERMOHONAN

A. Kes-kes Saman

 • Tuntutan Penceraian
 • Tuntutan Pengesahan Lafaz Cerai
 • Tuntutan Pengesahan Rujuk
 • Tuntutan Cerai Ta'liq
 • Tuntutan Cerai Fasakh
 • Tuntutan Nafkah Isteri/Anak
 • Tuntutan Mut'ah
 • Tuntutan Nafkah Iddah
 • Tuntutan Hadhanah

 B. Kes-kes Permohonan

 • Permohonan Pengesahan Nikah
 • Permohonan Pengesahan Nikah Poligami
 • Permohonan Wali Hakim
 • Permohonan Keluar Islam
 • Perintah Tegahan
 • Notis Tunjuk Sebab
 • Injunksi
 • Permohonan Ex-Parte
 • Bertindak sebagai orang miskin